ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา....... คำขวัญโรงเรียน ..รู้หน้า   รู้วินัย   ใฝ่ศึกษา....