...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
พระบรรเลง   กิตฺติสาโร
อาจารย์ที่ปรึกษาห้อง
นางสาวภิญญาพัชญ์   รักเผ่าดง
อาจารย์ที่ปรึกษาห้อง