...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
ดาว์นโหลดเอกสารและแบบฟอร์มทั้งครูและนักเรียน
สำหรับคณะครูอาจารย์
สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง