...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
พันธกิจของโรงเรียน
พันธกิจ (Missions)
1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในด้านคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานด้านวิชาชีพ
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบต่อไป

เป้าหมายของโรงเรียน (Goals)
1. ผู้เรียนเป็นศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษาะที่จำเป็นตามหลักสูตรของสถานศึกษา
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานด้านวิชาชีพ
5. สถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น