...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
กลยุทธ-อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
กลยุทธ (Strategic)

1. พัฒนาผู้เรียน
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
4. พัฒนครูและบงุคลากร

อัตลักษณฺของโรงเรียน (Identity)
- คุณธรรมดี  กิจกรรมเด่น  เน้นศาสนทายาทที่ดีสู่สังคม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน (Uniqaeness)
- โรงเรียนส่งเสริมเน้นคุณธรรม  จริยธรรม มุ่งสร้างศาสนาทายาท