...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Visions)

"มุ่งสร้างศาสนทายาทให้มีจิตสำนึกและดำรงคงอยู่ในสมณสารูปอย่างถูกต้อง เน้นผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมปรเพณีไทย"