...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
หลักสูตรวิชาที่โรงเรียนเปิดสอน
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน   
        -  เปิดการเรียนสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6
หลักสูตรที่เปิดสอน
  1. หลักสูตรปกติของสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)
      * ในระดับชั้นที่  2  (ตั้งแต่ม.1-ม.3)
      * ในระดับชั้นที่  3  (ตั้งแต่ม.4-ม.6) 
  2. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ระดับชั้น น.ธ.ตรี,  น.ธ.โท, น.ธ.เอก
  3. หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ระดับชั้น ประโยค 1-2 และป.ธ.3 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมที่ทางโรงเรียนเปิดสอน.....
        1. วิชาภาษาไทย                                                                   6. วิชาประวัติศาสตร์
       2. วิชาคณิตศาสตร์                                                                7. วิชาสุขศึกษา
       3. วิชาวิทยาศาสตร์                                                                8. วิชาศิลปะ
       4. วิชาเทคโนโลยี                                                                   9. วิชาการงานอาชีพ
       5. วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                              10.วิชาภาษาต่างประเทศ
- รายวิชาเพิ่มเติม
       1. วิชาภาษาล้านนา                                                                5. วิชาวินัย
       2. วิชาหน้าที่พลเมือง                                                            6. วิชาภาษาบาลี
       3. วิชาธรรม                                                                            7.วิชาช่างสิบหมู่
       4. วิชาพุทธประวัติ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       1. แนะแนว
       2. ชุมนุม
       3. กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์