...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
โครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษา
พระครูสุตาลงกต
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการ)
พระครูกัลยาณวัตรสุนทร
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
พระครูพิศาลวิริยกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
พระครูสังวรประชานุสิฐ
พระครูจิรธรรมประภัศร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ)
พระครูมนัสเขมภิรม
พระครูปิยศีลธัช
ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ)
พระครูวิริยกิตติสุนทร
ผู้อำนวยการ /เลขานุการ (กรรมการ)
พระอธิการสถิตย์  สิริวิชโย
พระสมพงษ์  กุสลจิตฺโต
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ)
ตัวแทนครู (กรรมการ)
นายกำธร   กาวี
นายเปล่ง  สิงหนุกุลกิจ
นางสาวฐิติรัตน์   ศรีนวล
ตัวแทนครู (กรรมการ)
ตัวแทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น