...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
ติดต่อฝ่ายธุรการหรือเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียน
1. พระครูวิริยกิตติสุนทร ( ผู้อำนวยการโรงเรียน) เบอร์โทรศัพท์ 097-959-9935
2.  นายกำธร  กาวี (ฝ่ายวิชาการ) เบอร์โทรศัพท์ 084-615-4792
3. นายปรีชา  เอื้องคำ  ( ฝ่ายธุระการ) เบอร์โทรศัพท์ 062-285-1569
4. นางสาวสุดารัตน์  อุปนันท์ เบอร์โทรศัพท์ 096-771-6264
หรืออีเมล์ mtwschool2016@gmail.com