...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
ข้อมูลทั่วไป
               ชื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา(วัดหนองโค้ง) ที่ตั้ง 26/1   ตำบล ขี้เหล็ก   อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 14 ไร่ 4 งาน 96 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2 เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ        
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง)  เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยมีพระครูสุตาลงกต (พระมหาภานุพงษ์ ธมฺมเสโน) เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนสิงหคนาศึกษา เปิดทำการเรียนการสอน 16 พฤษภาคม 2538 มีนักเรียนจำนวน 40 รูป ครู- อาจารย์ ที่เป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ 14 รูป/คน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง)  เพื่อสอดคล้อง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ประจำอำเภอแม่แตง และได้เปิดการเรียนการสอน แผนกนักธรรมชั้นตรี  โท เอก แผนกบาลีชั้นไวยากรณ์ ป.ธ 1-2 ได้รับอนุญาตจากกรรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2541
       ต่อมาปัจจุบันมีพระครูวิริยกิตติสุนทรได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนทั้งทางโลกและทางธรรม  ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-6

ประวัติโรงเรียน..

ในอาคารเรียนทั้งหมด   มีห้องพิเศษ  ดังนี้
ห้องผู้บริหาร                        1        ห้อง                 ห้องพักครู                     1        ห้อง
ห้องธุรการ                        1        ห้อง                 ห้องประชุม                     1        ห้อง
ห้องสมุด                        1        ห้อง                 ห้องอื่นๆ                       4        ห้อง        
ห้องคอมพิวเตอร์                1        ห้อง                 ห้องสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์        1        ห้อง
ห้องพยาบาล                1        ห้อง