...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
พระครูวิริยกิตติสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระครูสุตาลงกต
ผู้จัดการโรงเรียน
                                       Copyright,2021 @ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา ( วัดหนองโค้ง )
26/1  หมู่ 4  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 50150 , Tel. 093-3161538 , mtwschool2021@gmail.com

กิจกรรมไหว้ครู  ทางโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี มีนักเรียนที่กำลังศึกษาเข้ามาใหม่และนักเรียนเก่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนเรามา และช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย
ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบ โรงเรียนงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 13  ก.ค.-31 ส.ค.  2564 เนื่องจากการแพร่ของโรคโควิดหลายพื้นที่กลัวว่าอาจจะส่งผลอันตรายต่อนักเรียนได้  ให้ใช้ระบบเรียนออนไลน์หรือการเรียนการสอนแบบWork From Home แทน