...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นโลโก้ประจำของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา(วัดหนองโค้ง)
ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  50150