โครงสร้างบริหารงานบุคลากร
               โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา
วัดหนองโค้ง  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
พระครูสุตาลงกต
ผู้จัดการโรงเรียน
พระครูวิริยกิตติสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระทรงศักย์   โฆสิตธมฺโม
หัวหน้าการเงินและบัญชี
พระมหาเรวัติ  ภูริปญฺโญ
ครูผู้สอน ภาษาบาลี
พระสมพงษ์   กุสลจิตฺโต
ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์
พระบรรเลง   กิตฺติสาโร
ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ
นายกำธร   กาวี
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
นายสมดุลย์   ลาดดี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นายปรีชา   เอื้องคำ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายมนตรี   มณีชัย
หัวหน้าสารวัตรนักเรียน
นางสาวสุดารัตน์  อุปนันท์
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล ฯ
นางสาวภิญญาพัชญ์   รักเผ่าดง
ครูสอน ภาษาไทย