...ยินดีต้อนรับ  สู่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา (วัดหนองโค้ง ) ๒๖/๑  หมู่ ๔  ตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๑๕๐....
1. รู้หน้าที่  หมายถึง  นักเรียนจักต้องรู้จักหน้าที่ของเอง ในเวลาการเรียนต้องตั้งใจเรียน, เป็นเด็กดีของครูบาอาจารย์ ซื่อสัตย์สุจริตตัวเอง

2. รู้วินัย  หมายถึง มีวินัยต่อตัวเอง เป็นนักเรียนที่มีความตรงต่อเวลาและมีวินัยในการทำงานรวมทั้งมีวินัยในการศึกษาเล่าเรียนอีกด้วย

3. ใฝ่ศึกษา  หมายถึง เป็นนักเรียนที่ต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา นอกจากศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนแล้วจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย
คำขวัญของโรงเรียน
ปรัชญาของโรงเรียน
สติ  โลเก อิสฺสริยํ
สติเป็นใหญ่ในโลก
รู้หน้าที่   รู้วินัย  ใฝ่ศึกษา